przejdź do treści

Szkolenia BHP

logo

®„MJD" Agencja Energetyczna działa na rynku od 1999 roku. Od 10 lat staramy się spełniać oczekiwania klientów. Początkowo ® „MJD"Agencja Energetyczna była przedsiębiorstwem typowo rodzinnym. W związku z ciągłym rozwojem, dywersyfikacją rynków i poszukiwaniem nisz rynkowych, firma zmieniła swój wizerunek i rozwinęła swoją działalność. Obecnie zatrudniamy wielu specjalistów z różnych dziedzin – od szkoleń, przez audyty, badania aż po usługi instalacyjne, remontowe czy porządkowe. Świadczymy wiele kompleksowych przedsięwzięć, realizując oczekiwania naszych naszych klientów, dopasowując się do ich oczekiwań i potrzeb oraz zmieniającego się rynku. „MJD” Agencja Energetyczna to gwarancja najwyższej jakości i profesjonalizmu.

Obecnie ®„MJD" Agencja Energetyczna działa w następujących obszarach:

  • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej,
  • wdrażanie i utrzymanie systemów: zarządzania jakością, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzania środowiskiem, systemu haccap,
  • badania: oświetlenia, termowizyjne, ochrony przeciwpożarowej, szczelności instalacji gazowej, hałasu, wydatku energetycznego podczas pracy,
  • analizy techniczne: dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowisk pracy, maszyn, urządzeń,
  • dokumentację: wypadków przy pracy, techniczną dla maszyn i urządzeń (DTR, Instrukcja Obsługi) i inne,
  • audyty: energetyczne, charakterystyki energetyczne budynków, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ergonomiczne,
  • szkolenia z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ewakuacji, metodyki instruktażu stanowiskowego, pierwszej pomocy, audytowania, inne szkolenia doskonalące zlecane przez klienta,
  • wykonanie instalacji: elektrycznej, sieci hydrantowej wewnętrznej,
  • budownictwo - drobne remonty i naprawy,
  • utrzymanie czystości - urzędy państwowe, hale produkcyjne i magazynowe, domy prywatne.                                                                   


Obszar naszej działalności obejmuje zatem szeroki zakres usług. Świadczymy je na terenie całej Polski. Pracują dla nas profesjonaliści z wielu dziedzin. Zapraszamy do dokładniejszego zapoznania się ze sferą naszych działań.

Ochrona przeciwpożarowa to działalność związana z z zapobieganiem i zwalczaniem pożarów. W związku z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351) instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być opracowana dla wszystkich obiektów przeznaczonych do wykonywania funkcji. Każda firma, organizacja czy inna placówka działająca w przestrzeni publicznej jest zobligowana do posiadania takiej.

Obowiązkiem każdej placówki jest również wyznaczenie osób odpowiedzialnych za koordynację ochrony przeciwpożarowej. Takie osoby muszą przejść szkolenie z zakresu ppoż. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2005 r., (Dz. U. Nr 215, poz. 1823) celem szkolenia jest przygotowanie do przeprowadzenia odpowiednich czynności w razie zagrożenia życia, zdrowia i mienia w wypadku pożaru, klęski żywiołowej czy innego miejscowego niebezpieczeństwa. Przeszkolony pracownik po zakończeniu kursu otrzymuje certyfikat poświadczający jego uprawnienia.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej nakłada na pracodawców i właścicieli budynków oraz obiektów określone obowiązki. Są oni zobligowani do dopełnienia wymagań techniczno - budowlanych, technologicznych instalacyjnych w zakresie ppoż. Powinni wyposażyć placówkę w gaśnice i inne urządzenie przeciwpożarowe oraz zadbać o ich regularny przegląd. Osoby przebywające na terenie budynku muszą mieć zapewnione bezpieczeństwo oraz możliwość ewakuacji. Pracodawca lub właściciel ma obowiązek przygotować budynek tak, by był gotowy do przeprowadzenia sprawnej akcji ratowniczej. Dodatkowo wszyscy pracownicy powinni być zaznajomieni z przepisami ppoż, powinny zostać ustalone sposoby postępowania w razie zagrożenia pożarem, klęską żywiołową czy innym niebezpieczeństwem lokalnym.

Pierwsza pomoc to szybkie zorganizowane działań mających na celu uratowanie ofiary wypadku.
Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy, art. 209 przypis 1 § 1 pkt. 2a (zmiany od 18 stycznia 2009) oraz art. 237 przypis 11a § 1 pkt. 3 na każdego pracodawcę nałożony jest obowiązek wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej. Wyznaczona osoba musi przejść szkolenie z pierwszej pomocy. Szkolenie takie obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Zajęcia podejmują tematy zakresu podstaw prawnych udzielania pierwszej pomocy, organizacji działań zmierzających do udzielenia pomocy oraz podstaw udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej w razie zagrożenia życia i zdrowia w wypadków i urazów mechanicznych, termicznych, zatruć chemicznych, porażenia prądem elektrycznym i innych. Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu.

Obowiązek poddawania pracowników szkoleniom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynika bezpośrednio z dyspozycji normy art. 211 pkt. 1 ustawy z 26.06.1974r. Kodeksu Pracy. Każda placówka, która zatrudnia osoby jest zobligowania do przeprowadzenia szkolenia wśród pracowników. Prawnie wymagane jest przeszkolenie wstępne – przy rozpoczęciu pracy oraz okresowe – coroczne lub odbywające się co pół roku.

Szkolenia z prawa pracy mają na celu poszerzanie wiedzy i znajomości zagadnień z zakresu prawa pracy. Jest to nieodłącznym elementem rozwoju każdej firmy oraz jej sukcesu. Szkolenia obejmują problematykę z zakresu Kodeksu Pracy. To kompleksowane informacje na temat zmian w przepisach oraz samych przepisów dotyczących czasu pracy, wynagrodzeń, wyjazdów służbowych, umów czy prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Termowizja jest to bezkontaktowy, efektywny środek lokalizujący wszelkie urządzenia, które są cieplejsze niż ich normalna temperatura pracy, co często wskazuje na obszary zagrożenia lub awarię. W ten sposób można sprawdzić poziom szczelności budynku, instalacji C.O., elektrycznych, odgromowych, izolacji, uziemień, silników i wielu innych urządzeń i montaży w celu sprawdzenia awarii niewykrywalnych gołym okiem.

Certyfikat energetyczny jest dokumentem niezbędnym przy oddawaniu budynku do użytkowania, przy jego sprzedaży czy też przy wynajmie. Celem takiego świadectwa jest określenie wartości energii zużywanej rzeczywiście lub szacowanej do spełnienia różnych potrzeb związanych ze znormalizowanym użytkowaniem budynków. Obowiązek przekładania takich świadczeń wynika z Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Dotyczy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Minimalne wymagania maszyn to przeprowadzenie działań, których skutkiem jest ocena maszyn i instalacji technologicznych pod względem bezpieczeństwa oraz określenie minimalnych wymagań w tej sferze. Obowiązek przeprowadzenia takiej oceny nakłada Rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 nr 199 poz. 1228 z dnia 15 grudnia 2011). Jest to konieczne, aby zapewnić ochronę życia i zdrowia osób pracujących przy maszynach lub w ich sąsiedztwie.

Utrzymanie ruchu to podstawa prawidłowego funkcjonowania gospodarki konserwacyjno – remontowej. Usługi remontów maszyny przemysłowych to rozwiązanie pozwalające na oszczędności oraz skuteczność pracy, jak również zapewniające bezpieczeństwo – sprawna maszyna to maszyna bezpieczna. Nasi fachowcy zapewniają wykonanie remontów należycie, służy w tym zdobyta przez nich wiedza z zakresu automatyki oraz konstrukcji maszyn.

Poza tymi usługami „MJD” Agencja Energetyczna świadczy inne kompleksowe usługi. Zajmujemy się instalacją elektryczną budynków mieszkalnych oraz przemysłowych. Wystawiamy paszporty energetyczne budynków. Wykonujemy drobne usługi remontowo – budowlane (pracują dla nas najlepsi specjaliści w tej branży, unowocześniamy technologie, korzystamy z innowacyjnych rozwiązań w budownictwie). Posiadamy szeroką ofertę usług porządkowych w miejscach zleconych nam przez klientów, dbamy o porządek zarówno w prywatnych mieszkaniach, jak i w przedsiębiorstwach, placówkach publicznych i w innych obiektach wymagających sprzątania.

Pomagamy w tworzeniu dokumentacji, między innymi sprawozdań do urzędu marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska czy dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy (organizujemy całe dochodzenie związane z wypadkiem, spisujemy raport ze zdarzenia, zeznania pracownika, świadków i pracodawcy, finalizujemy całe dochodzenie). Wystawiamy oceny ryzyka zawodowego i opłaty produktowe.

„MJD” Agencja Energetyczna zajmuje się również wdrażaniem najnowszych technologii i systemów. Wprowadzamy System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, czyli system HACCP. Jest to postępowanie, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi. System ogranicza zagrożenia, tworzy metody eliminując je, opiera się na siedmiu zasadach, wdrażanie obejmuje 6 etapów. Nasza firma wprowadza także systemy ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, czyli zintegrowane systemy zarządzania oraz  systemy zarządzania jakością, systemy zarządzania środowiskowego oraz systemy zarządzania BHP .

„MJD” Agencja Energetyczna jest liderem w świadczeniu tylu różnych kompleksowych usług. Obszary naszej działalności ciągle się rozszerzają. Działamy zarówno w zakresie prowadzenia szkoleń, wystawiania certyfikatów, dokumentacji, jak i wykonujemy instalacje oraz badania, prężnie rozwijamy sferę remontów i budownictwa, a także zajmujemy się porządkami czy remontami przemysłowymi. Każda usługa przez nas świadczona jest organizowana bardzo rzetelnie, skutecznie, podchodzimy indywidualnie do każdego klienta i jego potrzeb. Nasi fachowcy specjalizują się w zakresie swoich dziedzin i gwarantują doświadczenie, profesjonalizm i najwyższą jakość.                                                                 

 

 

 


Ochrona przeciwpożarowa

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być opracowana dla wszystkich obiektów przeznaczonych do wykonywania funkcji.


Badania termowizyjne

Termowizja - jest to bezkontaktowym, efektywnym środkiem lokalizującym wszelkie urządzenia, które są cieplejsze niż ich normalna temperatura pracy, co często wskazuje na obszary zagrożenia lub awarię.


Szkolenia bhp

Obowiązek poddawania pracowników szkoleniom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynika bezpośrednio z dyspozycji normy art. 211 pkt. 1 ustawy z 26.06.1974r. Kodeks Pracy.


Szkolenia ppoż


Certyfikat energetyczny

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.


Minimalne wymagania maszyn

® „MJD" Ocena maszyn pod względem bezpieczeństwa
Ocena minimalnych wymagań bezpieczeństwa maszyn i instalacji technologicznych.


Świadectwo energetyczne


Obowiązki w zakresie ochrony ppoż


Szkolenia z pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc to szybkie zorganizowane działanie mające na celu uratowanie ofiary wypadku.


Szkolenia z prawa pracy

Poszerzanie wiedzy i znajomości zagadnień z zakresu prawa pracy jest nieodłącznym elementem rozwoju każdej firmy oraz jej sukcesu